LISTA

privind termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din
furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară şi unităţile sale subordonate

 

 

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen1) (zile lucrătoare)

Termen în regim de urgenţă (zile lucrătoare)

Referinţe

Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date

Avize şi recepţii tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

7

2

1.1.2.

Recepţia tehnică
pentru lucrări de măsurători terestre

15

5

1.1.3.

Recepţia tehnică
pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor
cartografice de uz public

20

10

Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

1.2.1.

Hărţi şi planuri
(raster)

3

1

1.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20
cm

3

1

1.2.3.

Ortofotoplan 20 cm
< 1 px < 50 cm

3

1

1.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50
cm

3

1

1.2.5.

Coordonate
altimetrice, planimetrice şi 3D

3

1

1.2.6.

Înregistrări GNSS de
la o staţie permanentă

1

Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară

Prima înregistrare

2.1.1.

Recepţie cadastrală şi
înfiinţare carte funciară

18

6

2.1.2.

Recepţie cu alocare
număr cadastral

11

4

2.1.3.

Înfiinţare carte
funciară

11

4

Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepţie
dezlipire/alipire

7

3

2.2.2.

Înscriere
dezlipire/alipire

7

3

Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi
reale în favoarea persoanelor juridice

7

2

2.3.2.

Intabulare drepturi
reale în favoarea persoanelor fizice

7

2

2.3.3.

Înscriere ipotecă/privilegiu

2

1

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din
cartea funciară

4

2

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare
materială (include repoziţionarea imobilului)

1

2.5.2.

Reconstituire carte
funciară

3

1

Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcţie

15

5

2.6.2.

Extindere/Radiere
construcţii

15

5

2.6.3.

Actualizare informaţii
tehnice

15

5

2.6.4.

Anulare operaţiuni
cadastrale

10

3

Informare

2.7.1.

Consultare documente
din arhivă

1

2.7.2.

Extras de carte
funciară pentru informare on-line

Nota 2)

Extras de carte
funciară pentru informare la registratura BCPI

2

1

2.7.3.

Extras de carte
funciară pentru autentificare on-line

Nota 2)

Extras de carte
funciară pentru autentificare la registratura BCPI

2

1

2.7.4.

Certificat de sarcini

4

2

2.7.5.

Copii certificate ale
documentelor din arhivă

2

1

2.7.6.

Certificat privind
identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după
numele/denumirea proprietarului

10

3

2.7.7.

Extras din planul
cadastral on-line

Nota 2)

Extras din planul
cadastral la registratura BCPI

3

1

2.7.8.

Certificat privind
înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după
datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr)

10

3

2.7.9.

Referat consultare
registru proprietari la nivel naţional

18

6

Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament

TopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de
vizualizare (WMS)

5

2

3.1.2.

Servicii poziţionare
GNSS în timp real

1

Conţinutul cărţii funciare

3.1.3.

Copie de carte
funciară on-line

Nota 2)

3.1.4.

Nota 2)

3.1.5.

Extras de carte
funciară pentru informare on-line

Nota 2)

3.1.6.

Nota 2)

Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de
cadastru

Autorizare

4.1.1.

Autorizarea
persoanelor fizice

20

Nota 3)

4.1.2.

Autorizarea
persoanelor juridice

20

4.1.3.

Modificare/Eliberare
duplicat al certificatului de autorizare

20

 

   1) În situaţia prestării
unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se
vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

   2) Serviciile care sunt
înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informaţia este disponibilă
în mediul electronic. 

   3) Termenul de eliberare
a certificatului de autorizare pentru persoanele fizice/juridice declarate
admise se calculează de la data examenului de autorizare, nu de la data
înregistrării cererii şi este un termen maximal.