LISTA
privind termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

 

 

Grupe de servicii

Codul serviciului

Denumirea serviciului

Termen1) (zile lucrătoare)

Termen în regim de urgenţă (zile lucrătoare)

Referinţe

Capitolul 1. Avize, recepţii şi furnizare de date

Avize şi recepţii tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

7

2

1.1.2.

Recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre

15

5

1.1.3.

Recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor cartografice de uz public

20

10

Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

1.2.1.

Hărţi şi planuri (raster)

3

1

1.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm

3

1

1.2.3.

Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm

3

1

1.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm

3

1

1.2.5.

Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D

3

1

1.2.6.

Înregistrări GNSS de la o staţie permanentă

1

Capitolul 2. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară

Prima înregistrare

2.1.1.

Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară

18

6

2.1.2.

Recepţie cu alocare număr cadastral

11

4

2.1.3.

Înfiinţare carte funciară

11

4

Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepţie dezlipire/alipire

7

3

2.2.2.

Înscriere dezlipire/alipire

7

3

Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice

7

2

2.3.2.

Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice

7

2

2.3.3.

Înscriere ipotecă/privilegiu

2

1

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din cartea funciară

4

2

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare materială (include repoziţionarea imobilului)

1

2.5.2.

Reconstituire carte funciară

3

1

Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcţie

15

5

2.6.2.

Extindere/Radiere construcţii

15

5

2.6.3.

Actualizare informaţii tehnice

15

5

2.6.4.

Anulare operaţiuni cadastrale

10

3

Informare

2.7.1.

Consultare documente din arhivă

1

2.7.2.

Extras de carte funciară pentru informare on-line

Nota 2)

Extras de carte funciară pentru informare la registratura BCPI

2

1

2.7.3.

Extras de carte funciară pentru autentificare on-line

Nota 2)

Extras de carte funciară pentru autentificare la registratura BCPI

2

1

2.7.4.

Certificat de sarcini

4

2

2.7.5.

Copii certificate ale documentelor din arhivă

2

1

2.7.6.

Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

10

3

2.7.7.

Extras din planul cadastral on-line

Nota 2)

Extras din planul cadastral la registratura BCPI

3

1

2.7.8.

Certificat privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr)

10

3

2.7.9.

Referat consultare registru proprietari la nivel naţional

18

6

Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament

TopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de vizualizare (WMS)

5

2

3.1.2.

Servicii poziţionare GNSS în timp real

1

Conţinutul cărţii funciare

3.1.3.

Copie de carte funciară on-line

Nota 2)

3.1.4.

Nota 2)

3.1.5.

Extras de carte funciară pentru informare on-line

Nota 2)

3.1.6.

Nota 2)

Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru

Autorizare

4.1.1.

Autorizarea persoanelor fizice

20

Nota 3)

4.1.2.

Autorizarea persoanelor juridice

20

4.1.3.

Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare

20

 

   1) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

   2) Serviciile care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic. 

   3) Termenul de eliberare a certificatului de autorizare pentru persoanele fizice/juridice declarate admise se calculează de la data examenului de autorizare, nu de la data înregistrării cererii şi este un termen maximal.