Atribuţii principale ale instituţiei(conform legislaţiei în vigoare):

Art. 7. din ODG nr.1445/2016 –   alin (1) Oficiul teritorial îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 1. a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti;
 2. b) realizează activităţile ce decurg din lucrările de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară precum şi din alte proiecte ori programe;
 3. c) verifică şi controlează executarea lucrărilor de topografie, geodezie şi cadastru la nivelul judeţelor/al municipiului Bucureşti;
 4. d) avizează şi recepţionează lucrările tehnice de specialitate efectuate la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare;
 5. e) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
 6. f) efectuează înscrierea menţiunilor referitoare la căile de atac împotriva încheierilor de carte funciară;
 7. g) efectuează înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, sarcini, incapacităţi, precum şi a litigiilor în legătură cu bunul imobil;
 8. h) avizează tehnic, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru la solicitarea instanţelor de judecată;
 9. i) avizează suportul topografic necesar realizării planului urbanistic general al unităţilor administrativ-teritoriale;
 10. j) «abrogat» avizează documentaţiile de scoatere a terenurilor din circuitul agricol în vederea emiterii deciziei/ordinului de către direcţiile agricole judeţene;

    05/10/2018 – litera a fost abrogată prin Ordin 1075/2018. 

 1. k) autorizează persoanele fizice care execută lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei, al cartografiei, conform prevederilor legale;
 2. l) verifică şi controlează activitatea persoanelor fizice care execută lucrări de specialitate;
 3. m) verifică periodic starea fizică a punctelor din reţeaua geodezică naţională şi reţeaua de nivelment naţională şi asigură mentenanţa acestora, cu sprijinul şi sub coordonarea Centrului Naţional de Cartografie;
 4. n) realizează, în vederea punerii la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile;
 5. o) participă, în mod direct sau prin experţi de specialitate, la realizarea proiectelor interne şi internaţionale în care este implicată Agenţia Naţională;
 6. p) îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică, în comisiile constituite, în condiţiile legii.
 7. q) colaborează cu instituţiile publice abilitate, în vederea recuperării creanţelor şi prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea executării sarcinilor fiscale, prin efectuarea de verificări în evidenţele de publicitate imobiliară şi comunicarea informaţiilor referitoare la imobilelele înscrise în cartea funciară (atât cele întocmite în format analogic, neconvertite, cât şi cele întocmite sau convertite în format digital pe numele persoanelor fizice/juridice solicitate);
 8. r) îndeplineşte, prin specialiştii desemnaţi, atribuţii tehnice specifice în cadrul comisiei judeţene/municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi în colectivul de lucru organizat pentru sprijinirea acesteia;

   (2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), oficiul teritorial îndeplineşte orice alte atribuţii specifice activităţii, prevăzute de alte acte normative.