Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

Grupă servicii

Cod

Serviciu

Tarif (lei)

UM

Referinţe

Capitolul 1. Avize,
recepţii şi furnizare de date

Avize şi recepţii tehnice

1.1.1.

Aviz începere lucrări

100

lucrare

1.1.2.

Recepţia tehnică
pentru lucrări de măsurători terestre

250

lucrare

1.1.3.

Recepţia tehnică
pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi a documentelor
cartografice de uz public

375

lucrare

Nota1)

Furnizare date de cadastru, geodezie şi cartografie

1.2.1.

Hărţi şi planuri
(raster)

40

foaie de hartă/plan

Nota2)

1.2.2.

Ortofotoplan 1 px ≤ 20
cm

1.000

km2

Nota3)

1.2.3.

Ortofotoplan 20 cm
< 1 px < 50 cm

500

km2

1.2.4.

Ortofotoplan 1 px ≥ 50
cm

20

km2

1.2.5.

Coordonate
altimetrice, planimetrice şi 3D

15

punct

Nota4)

1.2.6.

Înregistrări GNSS de
la o staţie permanentă

15

oră

Nota5)

Capitolul 2. Servicii
de cadastru şi publicitate imobiliară

Prima înregistrare

2.1.1.

Recepţie cadastrală şi
înfiinţare carte funciară

120

imobil/u.i.

Nota6)

2.1.2.

Recepţie cu alocare
număr cadastral

60

imobil/u.i.

2.1.3.

Înfiinţare carte
funciară

60

imobil/u.i.

Nota6)

Dezlipire/Alipire

2.2.1.

Recepţie
dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

2.2.2.

Înscriere
dezlipire/alipire

60

imobil/u.i.

Nota7)

Intabulare

2.3.1.

Intabulare drepturi
reale în favoarea persoanelor juridice

0,50%

valoare din act

Nota8)

2.3.2.

Intabulare drepturi
reale în favoarea persoanelor fizice

0,15%

valoare din act

Nota8)

2.3.3.

Înscriere
ipotecă/privilegiu

100/imobil + 0,1% din valoarea creanţei garantate

operaţiune

Nota9)

Notare/Radiere

2.4.1.

Notare/Radiere în/din
cartea funciară

75

operaţiune

Nota10)

Rectificare

2.5.1.

Îndreptare eroare
materială (include repoziţionarea imobilului)

0

operaţiune

2.5.2.

Reconstituire carte funciară

0

operaţiune

Actualizare

2.6.1.

Înscriere construcţie

60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare

operaţiune

2.6.2.

Extindere/Radiere
construcţii

120

construcţie

2.6.3.

Actualizare informaţii
tehnice

60

operaţiune

Nota11)

2.6.4.

Anulare operaţiuni
cadastrale

60

operaţiune

Informare

2.7.1.

Consultare documente
din arhivă

10

15 min.

2.7.2.

Extras de carte
funciară pentru informare

20

imobil

Nota 12) + Nota 21)

25

imobil

Nota 13) + Nota 21)

2.7.3.

Extras de carte
funciară pentru autentificare

40

imobil

Nota 20) + Nota 21)

2.7.4.

Certificat de sarcini

100

certificat/BCPI

2.7.5.

Copii certificate ale
documentelor din arhivă

25

dosar

Nota14)

2.7.6.

Certificat privind
identificarea numărului topografic, cadastral şi de carte funciară după
numele/denumirea proprietarului

10

proprietar/BCPI

2.7.7.

Extras din planul
cadastral

15

imobil

Nota20) + Nota22)

2.7.8.

Certificat privind
înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară, după
datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr)

100

certificat

Nota15)

2.7.9.

Referat consultare
registru proprietari la nivel naţional

10

referat/proprietar

Nota16)

Capitolul 3. Servicii
furnizate în baza unui abonament

TopRo5 1:5000 ROMPOS

3.1.1.

Servicii de
vizualizare (WMS)

0,1

km2/12 luni

Nota17)

3.1.2.

Servicii poziţionare
GNSS în timp real

100/1.000

luna/12 luni/ utilizator/aparat

Conţinutul cărţii funciare

3.1.3.

Copie de carte
funciară online

900

pachet 50 de cărţi funciare

3.1.4.

1.800

pachet 100 de cărţi funciare

3.1.5.

Extras de carte
funciară pentru informare online

900

pachet 50 de extrase de informare

3.1.6.

1.800

pachet 100 de extrase de informare

Capitolul 4.
Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru

Autorizare

4.1.1.

Autorizarea
persoanelor fizice

400

persoană

Nota18)

4.1.2.

Autorizarea
persoanelor juridice

2.000

persoană

Nota23)

4.1.3.

Modificare/Eliberare
duplicat al certificatului de autorizare

100

certificat

Nota19)

 

   1) Serviciul este
prestat de Centrul Naţional de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin
Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi
completările ulterioare. 

   2) Tarif unic
indiferent de format (A4-A0). 

    Se aplică şi copiilor certificate după
hărţi şi planuri. 

   3) Fracţiunile de km2
se majorează la km2

   4) Nu se tarifează în
cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de
specialitate. 

   5) Se solicită cu 24
de ore în prealabil. 

   6) Se aplică
indiferent de numărul de acte anexate cererii şi de data emiterii acestora. 

   7) Se calculează
pentru fiecare imobil/u.i. rezultat. 

   8) Tariful se
calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru
fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică
decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin studiul de
piaţă realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta
din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei
pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în
act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona
de calcul conform studiului de piaţă, tariful se calculează la valoarea
maximală a zonei în care se încadrează imobilul. 

    Tariful se calculează în mod similar
şi pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale. 

    Pentru justificarea înscrierii
provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei. 

    Tariful se calculează în mod similar
în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării
persoanei juridice. 

    La intabularea sau înscrierea
provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de
concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai
puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de
camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se
determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea
orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În
ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare
imobil. 

    Când printr-o singură cerere se solicită
furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare
serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se
menţionează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală
din act, indiferent de numărul imobilelor. 

   9) Tariful include
intabularea dreptului de ipotecă şi notarea interdicţiilor aferente. 

    Dacă pentru garantarea unui credit
acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanţie mai multe
imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanţei se achită o singură dată,
pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă,
iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită
numai tariful fix de 100 lei/imobil. 

    Nu se percepe tarif pentru înscrierea
dreptului de ipotecă legală. 

    Pentru efectuarea operaţiunii de
intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă
sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai
tariful fix de 100 lei/imobil. 

   10) Se achită tarif
pentru fiecare operaţiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse
prin aceeaşi încheiere de carte funciară. 

    Tariful perceput pentru radierea
dreptului de ipotecă include şi radierea interdicţiilor. 

    Tariful se percepe şi pentru radierea
dreptului de ipotecă legală. 

   11) Se tarifează
pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcţii. 

    Se tarifează fiecare operaţiune de
actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosinţă,
destinaţie teren/construcţie/u.i, suprafaţă, adresă etc.). 

    În cazul modificărilor de adresă
efectuate din iniţiativa autorităţilor publice locale, acestea sunt
gratuite. 

    Acest serviciu este gratuit la actualizarea
informaţiilor tehnice din planul parcelar la recepţia acestuia. 

   12) Aplicabil pentru
cererile înregistrate on-line. 

   13) Aplicabil pentru
cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru şi publicitate
imobiliară/biroului de relaţii cu publicul (BCPI/BRP). 

   14) Dosarul include
toate documentele aferente unei cereri de recepţie şi/sau înscriere în cartea
funciară. 

    Tariful se aplică şi în cazul altor
documente existente în arhivă. 

   15) Se furnizează
doar în condiţiile în care imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru
şi carte funciară. 

   16) Se furnizează de
Agenţia Naţională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după
numele/denumirea proprietarului, în format electronic. 

   17) Se aplică separat
pentru fiecare temă publicată. 

   18) Include
recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent
pentru persoane fizice străine. 

   19) Include
schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice şi
eliberarea duplicatului. 

   20) Aplicabil
indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor. 

   21) Extrasul se
furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia situaţiilor
în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în
format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt
aplicabile termenele şi tarifele de urgenţă aflate în vigoare. 

   22) Extrasul de plan
cadastral se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgenţă, cu excepţia
situaţiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie
în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la momentul înregistrării
cererii. 

   23) Se aplică şi
pentru recunoaşterea autorizării persoanelor juridice străine.